Vedtægter for Foreningen Forfatterforlaget ATTIKA

Vedtaget med seneste ændringer 12. marts 2017

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 01 Foreningens navn er Forfatterforlaget Attika.

§ 02 Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende forlæggers bopæl.

§ 03 Foreningens formål er at forestå udgivelse og distribution af medlemmernes litterære og kunstneriske arbejder.

MEDLEMSKAB SAMT VIRKNINGER DERAF

§ 04 Som aktive medlemmer registreres:

 • Forfattere, der har fået antaget manuskripter til udgivelse gennem Attika, og hvor der er truffet bindende aftale om udgivelse,
 • Forfattere, der har udgivet gennem Attika inden for de seneste 5 år,
 • Forfattere, der har titler registreret i Attika og som dermed deltager i Attikas fællesomkostninger.

Som passive medlemmer registreres:

 • Forfattere, der tidligere har udgivet gennem Attika og som ønsker at være registreret som passive medlemmer.

§ 05 Kun aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret på generalforsamlingen.
Aktive medlemmer, der i deres bestyrelsesperiode registreres som passive medlemmer, kan opretholde bestyrelsesposten, så længe de aktive medlemmer bekræfter dette gennem deres valg af det pågældende medlem til bestyrelsen. Med medlemskab af bestyrelsen følger stemmeret på generalforsamlingen.

§ 06 De enkelte medlemmer hæfter solidarisk for Attikas gæld. Gæld, som Attika pådrager sig som følge af kontraktbrud med distributør eller andre, er bestyrelsens og forlæggers ansvar og medlemmerne uvedkommende.

FORENINGENS KAPITAL

§ 07 Foreningens stamkapital udgør 30.000 kr. – skriver tredive tusind kroner.

§ 08 Hver forfatter træffer direkte aftale med trykkeri, grafiker mv. om produktion af sit værk. Disse udgifter påhviler forfatteren, og er forlaget uvedkommende.
Indtægter fra salg af værket tilfalder forfatteren efter fradrag af de af bestyrelsen fastsatte bidrag til forlagets fælles omkostninger til lagerføring, administration mv.

GENERALFORSAMLING

§ 09 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned på et af bestyrelsen udpeget sted.
Generalforsamlingen indkaldes med minimum 3 ugers varsel ved e-mail eller almindeligt brev til hvert enkelt aktivt medlem.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år og forventninger til det kommende år.
 • Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning samt godkendelse af årsregnskabet
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter hertil
 • Valg af revisor
 • Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet foreningen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen, dvs. senest den 1. februar det år, i hvilket generalforsamlingen skal afholdes.

§ 10 Hvert aktivt medlem har på generalforsamlingen én stemme uanset antallet af udgivelser.
De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Til beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3-dele af de afgivne stemmer fra de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Hvis et flertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer eller et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det, træffes afgørelsen ved urafstemning inden for fire uger efter generalforsamlingen, hvorefter resultatet meddeles medlemmerne senest to uger efter afstemningen pr. e-mail eller brev.

FORENINGENS LEDELSE

§ 11 Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5 medlemmer.
Valg til bestyrelsen sker for en periode af to år således, at den ene halvdel af bestyrelsesmedlemmerne afgår i ulige år, mens den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år.
Genvalg kan i alle tilfælde finde sted uden tidsbegrænsning.
Generalforsamlingen vælger udover medlemmer til bestyrelsen to suppleanter hertil.

§ 12.1 Bestyrelsen har det overordnede økonomiske og kunstneriske ansvar for foreningen.
Til varetagelse af den daglige forlagsdrift udpeger bestyrelsen en forlægger der på bestyrelsens vegne tegner foreningen såvel økonomisk som kunstnerisk.
Forlæggers økonomiske rammer fastlægges af bestyrelsen.
Bestyrelsen udpeger en regnskabsfører, der bistår forlægger i alle økonomiske spørgsmål vedrørende foreningen samt udarbejder foreningens årsregnskab.
Forlæggers kunstneriske ansvar udføres i samarbejde med bestyrelsen. Ved bedømmelse af manuskripter benytter forlægger et antal konsulenter, som foretager vurdering og indstilling til afgørelse hos forlægger.

§12.2 Forlægger er ansvarlig for at holde bestyrelsen orienteret om forlagets kunstneriske og økonomiske udvikling samt andre forhold af betydning for forlaget.
Forlægger udarbejder dagsorden og indkalder til minimum 1 bestyrelsesmøde pr. halvår. Bestyrelsesmøder kan derudover holdes på foranledning af forlægger eller bestyrelsen.

REVISION OG REGNSKAB

§ 13 Revisor vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges ubegrænset.
Revisor skal udføre almindelig revision og i sin påtegning redegøre for, hvorvidt de af bestyrelsen fastlagte økonomiske rammer er overholdt, samt hvorvidt kravet til den i § 7 nævnte stamkapitals bevarelse er opfyldt.

§ 14 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter at forlægger, halvdelen af bestyrelsen eller halvdelen af de aktive medlemmer har forlangt det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

FORENINGENS OPLØSNING

§ 16 Beslutning om foreningens opløsning kræver altid urafstemning.

§ 17 I tilfælde af foreningens opløsning overføres eventuelle overskydende likvide midler til den af Dansk Forfatterforening administrerede ”autor-konto” eller tilsvarende formål til fordel for dansk litteratur.